2009/05/14

Сайн төсөл бичих

Монголд салбарт төрийн болон төрийн бус, гадаадын байгууллага, сангаас тодорхой тооны төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг.
Мөнтодорхой шалгуур тавьж хэрэгжих боломжтой , ирээдүйтэй гэсэн төсөлд санхүүгийн дэмжлэг олгодог.
Тэгвэл бизнесийн хүрээ хамааралгүй санхүүжилт авч чадах төсөл бичихийн тул юу анхаарвал зохих вэ?Сэдэв : Төсөл бичих тухай
Эх сурвалж : Хувийн туршлагаасаа
Төслийн ерөнхий бүтэц
I. Төслийн тодорхойлолт
1.1 Төслийн үндэслэл
1.2 Төслийн үр ашиг, ач холбогдол
1.3 Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага
II. Зах зээлийн судалгаа
2.1 Орчны шинжилгээ
2.1.1 Макро орчны шинжилгээ
2.1.1.1 Хүн ам зүй
2.1.1.2 Эдийн засаг
2.1.1.3 Улс төр
2.1.1.4 Нийгэм соёл
2.1.1.5 Хууль эрх зүй
2.1.1.6 Технологи
2.1.2 Микро орчны шинжилгээ
2.1.2.1 Хэрэглэгчдийн зан төлөв
2.1.2.2 Өрсөлдөгчдийн судалгаа
2.1.2.3 Бэлтгэн нийлүүлэгч
2.2 Зах зээлийн хандлага, багтаамж
III. Байршил, технологи
3.1 Байршлын тодорхойлолт
3.2 Технологи
3.3 Тоног төхөөрөмж
3.4 Үйлчилгээний тодорхойлолт
3.5 Хүчин чадлын тодорхойлолт
IV. Стратеги төлөвлөлт
4.1 Зорилго, зорилт
4.2 Баримтлах бодлого стратеги
V. Хүний нөөц, удирдлага зохион байгуулалт
VI. Санхүүгийн үнэлгээ
6.1 Хөрөнгө оруулалт
6.2 Орлогын таамаглал
6.3 Бараа бүтээгдэхүүний зардлын таамаглал
6.4 Ажиллагсдын орон тоо, цалингийн тооцоо
6.5 Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдол
6.6 Цахилгаан, дулааны зардлын тооцоо
6.7 Хөдөлмөр хамгааллын зардал
6.8 Захиргаа аж ахуйн зардал
6.9 Ашигт ажиллагааны тооцоо

No comments:

Post a Comment

Блогт минь сэтгэгдэл үлдээсэнд баярлалаа.Таны бичсэн сэтгэгдэлд уудахгүй хариу үлдээх болно.
Таныг хүндэтгэсэн : Oral